martedì 8 gennaio 2008

LOGOU CARIN
lÒgou c£rin

LOGOU ENEKA
lÒgou
Ÿneka

¢ll' ÓpV ¨n Ð lÒgoj ésper pneàma f◊rV, taÚtV ≥t◊on


1 commento:

JIW ha detto...

So you have the Greek working?